O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี