สำนักงานเลขานุการกรม (SECRETARY)

โทร.02 299 4113 - 16 โทรสาร 0 2619 6520

E-mail: Secretary.dpt@gmail.com

งานสารบรรณ

สำนักงานเลขานุการกรม

การรับ - ส่ง หนังสือของกรม และของสำนักงานเลขานุการกรม

งานช่วยอำนวยการ

สำนักงานเลขานุการกรม

ปฏิบัติงานของเลขานุการให้กับผู้บริหารกรม งานประชุมผู้บริหาร งานจัดกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ของกรม

งานประสานราชการ

สำนักงานเลขานุการกรม

ประสานงานระหว่าง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดเก็บข้อมูลงาน ด้านช่างของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด