รายชื่อผู้รับจ้างที่ถูก ตัด/ยกเลิกตัด สิทธิในการเสนอราคา ปี 2563

 
• บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ถูกตัดสิทธิ/ยกเลิกตัดสิทธิ เป็นผู้รับจ้างกรมฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563)
 
• บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ถูกตัดสิทธิ/ยกเลิกตัดสิทธิ เป็นผู้รับจ้างกรมฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563)
 
• บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ถูกตัดสิทธิ เป็นผู้รับจ้างกรมฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2563)
 
• บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ถูกตัดสิทธิ เป็นผู้รับจ้างกรมฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
 
• บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ถูกตัดสิทธิ เป็นผู้รับจ้างกรมฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563)
 
• บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ถูกตัดสิทธิ เป็นผู้รับจ้างกรมฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563)
 
• บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ถูกตัดสิทธิ เป็นผู้รับจ้างกรมฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563)