สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564

8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564

9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564

10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564

11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564 

12.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564