สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563

8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563

9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563

10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563

11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 

12.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563