ภาคีเครือข่าย

กรมโยธาธิการและผังเมือง
218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

กำหนดการ

โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพืื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวััด เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2561

 • มกราคม 2561

  ครั้งที่ 1       ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี
  ครั้งที่ 2       ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

  กุมภาพันธ์ 2561

  ครั้งที่ 3       ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
  ครั้งที่ 4          ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ฮิลด์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ คลับ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

  มีนาคม 2561

  ครั้งที่ 5       ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม เซนทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร
  ครั้งที่ 6       ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม แกรนด์อินคำ จังหวัดสมุทรปราการ
  ครั้งที่ 7       ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  เมษายน 2561

  ครั้งที่ 8       ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี New icons 11

  พฤษภาคม 2561

  ครั้งที่ 9       ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม นิวแทรเวิลลอร์ด จังหวัดจันทบุรี
  ครั้งที่ 10     ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง