foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่


แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัิตการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

การชำระบัญชีและประกาศสิ้นสุดโครงการ

การชำระบัญชีและประกาศสิ้นสุดโครงการ

Read More

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 33 คน ประกอบด้วยบุคลากรส่วนกลาง จำนวน 16 คน และบุคคลส่วนภูมิภาค จำนวน 17 คน โดยมี นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

1234

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายณัทฐคม โพธิ์ทอง อัยการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ วาระการประชุม 4.2 การคืนเงินกู้ยืมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ผู้ดำเนินโครงการ ขอผ่อนผันการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของกองทุน โดยขอผ่อนผันกำหนดระยะเวลาคืนเงินกองทุนออกไปอีก 3 ปี ทั้งนี้ หากดำเนินการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ก่อนจะนำเงินดังกล่าวชำระคืนกองทุนต่อไป

1234

      เมื่อวันนี้ 17 มีนาคม 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมาธิการฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และร่วมพิจารณาการนำที่ดินของรัฐมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 4 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล การกำหนดผังที่ดินแปลงใหม่และจำนวนค่าชดเชย และการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอกู้ยืมเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าชดเชยต้นไม้ในแนวถนน ค่าชดเชยต้นไม้จากการจัดรูปแปลง และค่าดำเนินการอื่นๆในโครงการ โดยขอปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอนำที่ดินของรัฐมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินฯ และการประกาศผังที่ดินแปลงใหม่ ตามมาตรา 70 แล้วจึงนำมาเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป

1324

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062