foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่


แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัิตการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

การชำระบัญชีและประกาศสิ้นสุดโครงการ

การชำระบัญชีและประกาศสิ้นสุดโครงการ

Read More

เมื่อวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง จัดทำข้อมูลและเอกสารประชุมเพื่อใช้เตรียมการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณชุมชนป่ามะพร้าวฯ และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดตรัง และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ แก่ประชาชนในขอบเขตพื้นที่โครงการ

2 62

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 6 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง

14 2 62

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ นางสาวบุหงา โพธิ์พัฒนชัย ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1

11 2 62

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ แก่ประชาชนในขอบเขตพื้นที่โครงการ

7 2 62

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลปากแพรก โครงการ 2 จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และเทศบาลตำบลปากแพรก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ แก่ประชาชนในขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 24 คน โดยมี นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก เป็นประธาน พร้อมเดินทางไปติดตามการใช้เงินอุดหนุน จำนวน 4 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าติดตั้งเครื่องกั้นถนนแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานการรถไฟแห่งประเทศไทยในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลปากแพรก จ.กาญจนบุรี

6 2 62

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062