foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่


แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัิตการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

การชำระบัญชีและประกาศสิ้นสุดโครงการ

การชำระบัญชีและประกาศสิ้นสุดโครงการ

Read More

125191173 3722063867857983 2901893740014425418 n 1

125113710 3722095991188104 2387251593490374911 n125185837 3722096147854755 5833911316023257671 n125043891 3722096184521418 8399872006555987950 n125368063 3722096034521433 8355647779455136075 n

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยนายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ประชาสัมพันธ์การรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีระเบียบวาระ การขอใช้เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อศึกษาออกแบบ วางผังพัฒนาพื้นที่เป้าหมายตามแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีมติเห็นชอบการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จำนวน 3.5 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. 1. ศึกษาสำรวจและจัดเตรียมข้อมูลพื้นที่เบื้องต้นเพื่อออกแบบวางผังและพัฒนาโครงการ
  2. 2. ศึกษา ออกแบบ วางผังพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย 4 บริเวณ
  3. 3. เป็นแนวทางการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไปในอนาคต

125191173 3722063867857983 2901893740014425418 n

125461451 3722064287857941 7343005012100800269 n125791569 3722064087857961 5369691858118748164 n125437184 3722063984524638 794846948581349986 n124813977 3722063897857980 1191493006097911384 n

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยนายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ประชาสัมพันธ์การรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุนฯ และเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ การจัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR) ศึกษาความเหมาะสม การออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่ แผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 3.5 ล้านบาท ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062