foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่


แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัิตการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

การชำระบัญชีและประกาศสิ้นสุดโครงการ

การชำระบัญชีและประกาศสิ้นสุดโครงการ

Read More

       เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง ครั้ง 1/2564 โดยมี ด.ต. ประนอม  รอดแคล้ว เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายวิทยา  สุรินา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมนริศรานุวัตติวงศ์ ชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง โดยมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้

การชำระเงินอุดหนุนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จ.ระนอง ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ จำนวน 9,146,000 บาท และตามข้อตกลง ข้อที่ 3 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม ต้องบริจาคเงินให้กับกองทุนฯ เมื่อขายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ ซึ่งปัจจุบันผู้ดำเนินโครงการได้ขายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ จำนวน 4 แปลง เป็นเงิน 2 ล้านกว่าบาท และได้รับค่ามัดจำ 30% ของจำนวนเงินดังกล่าวแล้ว

คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม มีมติที่ประชุม รับทราบข้อตกลงดังกล่าว แต่มีความประสงค์นำเงินดังกล่าวไปใช้พัฒนาสาธารณูปโภคภายในโครงการก่อน แล้วจึงจะนำเงินบริจาคให้กองทุนฯ ในภายหลัง ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่สำรวจโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง

12345678

       การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคม ชั้น 2 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

       1. ให้ดำเนินการประกาศขายที่ดินร่วมกับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงพื้นที่จัดหาประโยชน์จนสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงร่วมฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564

      2. หากถึงกำหนดดังกล่าวแล้วยังไม่สามารถรวมที่ดินได้ครบ ให้เตรียมดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุน เพื่อก่อสร้างถนนภายในโครงการให้แล้วเสร็จ

       3. ให้หารือกับ อบต.ราชาเทวะ เพื่อให้พิจารณาการก่อสร้างถนนภายในโครงการอีกครั้ง

     ในการนี้นางบงกช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ด้วย

S 2752663S 2752662

S 2752661S 2752659

             สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่และโฉนดที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองสมุทรสงคราม สาย ข 5 เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม แปลง RL 1 ขนาดเนื้อที่ 51.00 ตารางวา โดยมีนายเกื้อกูล  สถาพรวจนา รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้รับมอบแคชเชียร์เช็คส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 726,750 บาท (ราคาเต็ม 1,040,400 บาท) และมอบโฉนดที่ดินให้แก่นายอานนท์  ตันติดำรงกุล เจ้าของที่ดิน ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

S 140058688S 140058689

S 140058686S 140058690

    ประกาศขายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 3 แปลง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ใกล้แหล่งงาน ย่านธุรกิจการค้า สถานที่ราชการ ฯลฯ เป็นพื้นที่สีส้มตามผังเมืองรวมเมืองชัยนาท สามารถประกอบธุรกิจพาณิชย์ เช่น โรงแรม หอพัก รีสอร์ท อาคารพาณิชย์ บ้านจัดสรร ฯลฯ สนใจติดต่อที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท โทร. 056-476605 Add Line 089-2836549
S 2392125S 2392130S 2392127S 2392128

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062