foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่


แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัิตการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

การชำระบัญชีและประกาศสิ้นสุดโครงการ

การชำระบัญชีและประกาศสิ้นสุดโครงการ

Read More

    ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ร่วมกันจัดเตรียม ตรวจสอบเอกสาร และจัดทำแบบคำขอการใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ แล้วเสร็จ เพื่อเสนอโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ลงนาม ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

1234

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา โดยมีนายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และสำนักจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และขอความเห็นชอบการขอใช้เงินกู้ยืมจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดพังงา มีมติเห็นชอบ แผนการดำเนินโครงการ และการกู้ยืมเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 31,385,000 บาท เพื่อนำไปก่อสร้างถนนสายรองพร้อมระบบท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ปรับถมที่ดินจัดหาประโยชน์ และขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ โดยโครงการฯ ขอปลอดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ใน 2 ปีแรก

124

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญเติม เรณุมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา โดยมีนายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา พร้อมด้วย น.ส.จุฑารัตน์ โชติเวทย์ศิลป์ สถาปนิกชำนาญการ น.ส. ภัทรพร กูลประสูตร พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และ น.ส. ปิยาลักษณ์ ปิยะโกศล นักผังเมืองชำนาญการ สำนักจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมชี้แจงในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดรูปที่ดินฯ การพิจารณาแผนการดำเนินการ - แผนการเงินของโครงการ การพิจารณาราคาที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการ รูปแบบการขายที่ดิน รวมทั้งการบริหารโครงการจัดรูปที่ดินฯ โดยขอใช้เงินกู้ยืมจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ซึ่งคณะที่ปรึกษาฯ มีมติเห็นชอบ กู้ยืมเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 31,385,000 บาท เพื่อนำไปก่อสร้างถนนสายรองพร้อมระบบท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ปรับถมที่ดินจัดหาประโยชน์ และขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ และเสนอให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดพังงา พิจารณาต่อไป

1235

    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ และผู้แทนจากสำนักจัดรูปที่ดินฯ ผู้แทนสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดตรัง ซึ่งผลการหารือของผู้ดำเนินโครงการจะขอรับเงินอุดหนุนเพื่อค่าชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนผังเมืองจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 42 ล้านบาท รวมทั้งในปีงบประมาณ 2565 ผู้ดำเนินโครงการขอเสนอแผนการกู้เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ในส่วนการก่อสร้างถนนสายรองต่อไป  

1234


 

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ วาระการประชุม 2.4 การชำระเงินอุดหนุนคืนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

มีมติในที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอในที่ประชุม เห็นด้วยกับคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง ให้นำเงินจากการขายที่ดินจัดหาประโยชน์ใช้พัฒนาสาธารณูปโภคในโครงการก่อน แล้วจึงจะนำเงินบริจาคให้กองทุนฯ ในภายหลัง

10735107361077110775

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062