foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ปี 2564

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564

 

ปี 2563

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2563

ปี 2562

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2562

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2562

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562

ปี 2561

- สรุปมติการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1-61

- สรุปมติการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2-61

- สรุปมติการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3-61

- สรุปมติการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4-61

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062