foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ

1. เกณฑ์วัการการดำเนินงานด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร

2. แบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2564

          KPI 2.3 QR          Pngtreedownload icon 2265276

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062