foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

แบบฟอร์ม สกจพ.

1. สกจพ.01 PDF

2. สกจพ 02 PDF

3. สกจพ  03 PDF

4. สกจพ  04 PDF

แบบฟอร์ม จร.

1. แบบ จร. 1 หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินฯ  PDF

2. แบบ จร. 2 คำขอเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินฯ  PDF

3. แบบ จร. 3 คำขอจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดินฯ  PDF

4. แบบ จร. 4 บัญชีรายชื่อของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสมาคมจัดรูปที่ดินฯ  PDF

5. แบบ จร. 5 ใบสำคัญรับจดทะเบียนเป็นสมาคม พื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินฯ  PDF

6. แบบ จร. 6 คำขอใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ PDF

7. แบบ จร. 7 ใบยืมเงินทดรองจ่ายจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  PDF

8. แบบ จร. 8 ใบสำคัญรับเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  PDF

9. แบบฟอร์มบัญชีโครงการ (บันทึกแผนรายรับ – รายจ่าย) PDF

10. แบบฟอร์มติตามงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ (แบบ สกจพ. 03) PDF

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062