foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

- ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564"

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และประเมินผล

   การดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557

- ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าด้วยการบริหาร

  งานของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2555

- ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือการจัดสรรเงินจากกองทุน

   จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุนให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2552

- ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2536

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062