foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2563

- ประกาศสำนักนากรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุน

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุน

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

- เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ที่ 1/2563

- เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

   กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ 2/2563

 - เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ที่ 1/2561

- เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

   กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ 2/2561

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062