foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

 

ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                 

o5 ข้อมูลการติดต่อ

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 Q&A

o9 Social Network

การดำเนินงาน

o10 แผนการดำเนินงานประจำปี

o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี รอบ 6 เดือน

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062