foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

วิสัยทัศน์ (VISIONARY GOALS) ระยะยาว

        “กองทุนพัฒนาเมืองแห่งชาติ” 

วิสัยทัศน์ (Vision 2562 – 2566)

        “กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต และยั่งยืน”

 เป้าประสงค์ (Goals)

        "สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่"

 พันธกิจ (Missions)

1. สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินฯ ให้สัมฤธิ์ผล

2. สนับสนุนการค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินฯ ให้แฟร่หลาย 

3. บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง

วัตถุประสงค์หลัก (Main Objectives)

สนับสนุนด้านการเงินเพื่อดำเนินการจัดรูปที่ดินให้สอดคล้องตามระบบผังเมืองและการพัฒนาเมืองที่ดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

 ค่านิยมองค์กร (Core Values)

(T H A I)  Transparence, Honest, Achievement & Integration

T = Transparence       (โปร่งใส)

H = Honest                 (ซื่อสัตย์)

A =  Achievement      (บรรลุผลสำเร็จ)

I  =  Integration          (ผสมผสาน, บูรณาการ)

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค๋การที่ดี ประกอบด้วยนโยบาย 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลัก คือ 1. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. ด้านองค์การ 4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ด้าน

นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

1. รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

- มุ่งมั่น และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

- รณรงค์ และสร้างจิตสำนึกในการลดภาวะโลกร้อน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และระเบียบของกองทุนฯ อย่างเคร่งครัด

- กำหนดให้มีการประหยัดกระดาษด้วยการใช้กระดาษ 2 หน้า หรือใช้ QR Code ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มุ่งเน้น และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

- กำหนดให้มีระบบข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือร้องทุกข์

- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ทั้งการติดต่อโดยตรง หรือทางอินเตอร์เน็ต

3. องค์การ

ส่งเสริมให้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

- ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล และควบคุมผลการดำเนินงาน

- ใช้ผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นแนงทางในทางการพัฒนา

4. ผู้ปฏิบัติงาน

ตระหนักถึงคุณค่า และส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และตั้งอยู่บนคุณธรรมจริยธรรม

- มีการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคคลตามความรู้ ความสามารถ

- มีการประชุมติดตามงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

- สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรม/ร่วมกิจกรรมตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดในโอกาสต่าง ๆ

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062