foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่


แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัิตการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี 2564

แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

Read More

การชำระบัญชีและประกาศสิ้นสุดโครงการ

การชำระบัญชีและประกาศสิ้นสุดโครงการ

Read More

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายณัทฐคม โพธิ์ทอง อัยการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ วาระการประชุม 4.2 การคืนเงินกู้ยืมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ผู้ดำเนินโครงการ ขอผ่อนผันการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของกองทุน โดยขอผ่อนผันกำหนดระยะเวลาคืนเงินกองทุนออกไปอีก 3 ปี ทั้งนี้ หากดำเนินการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ก่อนจะนำเงินดังกล่าวชำระคืนกองทุนต่อไป

1234

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062