กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ชั้น 6 218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Written by Super User
Category:

 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ....
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการตรากฎหมาย และหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย

   1.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
   2.ผลกระทบจากการตราร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
   3.หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติการผังเมือง (Checklist)

 

             FAX. ๐๒-๖๑๙-๖๘๑๘ หรือ Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.