O21  แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O23  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24  รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี