Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “เสนาธิการทหาร” รุ่นที่ 62 ผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบซูม (zoom) สำหรับหลักสูตรดังกล่าวมีข้าราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 คน ได้แก่ นายปราโมทย์ พรหมทอง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ณ ห้องวอร์รูม (War room) ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

IMG 1881 S 73613525

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะทำงานลงพื้นที่มอบนโยบาย ติดตามการดำเนินงาน และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 บริเวณหนองกุดตากล้า บ้านพัฒนาภิบาล ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้มีมาตรฐาน สามารถผลิตน้ำประปาของชุมชนเซกาและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยมีนายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายอำเภอเซกา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

1 4 30016 30021