Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

 

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายดนัย สุนันทารอด ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรม kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามนโยบายคลองสวยน้ำใส และหน้าบ้านน่ามอง ในรูปแบบประชารัฐ ครั้งที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ทั้งนี้ กรมฯ ได้ส่งเรือกำจัดผักตบชวาที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนบก ในน้ำ และบนผักตบชวา จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการในครั้งนี้ ณ คลองเจ้าเจ็ด – บางยี่หน หมู่ 6 ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5  4  1  2

     

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมสรุป้อเสนอแนะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ)  เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และคณะ  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจร ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นปรธาน  ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอมเวนชั่น กรุงเทพฯ

 1   2   4   5