Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน ในการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแหนน้อย ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปรายละเอียดของโครงการฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับโครงการดังกล่าว มีรูปแบบเป็นเขื่อนเรียงหินในกล่องแมทเทรส (Mattress) โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะที่ 1) ความยาว 250 เมตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2564 จากจังหวัดเชียงใหม่ และงบประมาณปี 2564-2565 ความยาว 500 เมตร ได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง และยังช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำขานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
S 66961673 S 66961681  S 66961684 S 66961688 S 66961687

วันที่ 16 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และร้านคาเฟ่ อเมซอน บริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างสถานีบริการฯ ในรูปแบบชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแห่งแรก รวมถึงเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในการแวะพักสำหรับผู้เดินทาง โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) นางสาว พรรณทิพย์  เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น บริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

959184 959185 959187 959186