Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 โดยร่วมร้องเพลงชาติ และเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสา พร้อมทั้งประดับธงชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และ ถนนพระราม 9

IMG 2017 IMG 2021  IMG 2034 IMG 1991

1278 1276 1274 1273

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมคุณงามความดีของผู้เกษียณ ที่ได้อุทิตกำลังกาย กำลังสติปัญญา ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน เพื่อองค์กร และประเทศชาติ จนครบวาระการทำงาน โดยในปีนี้มีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ จำนวน 75 คน เช่น นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดี นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง นายชัยยา เจิมจุติธรรม วิศวกรใหญ่ นายสถิตย์ อินทามระ ผู้ตรวจราชการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นต้น และเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ(COVID 19) กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น “งดจัดงานเกษียณอายุราชการ” เพื่อรักษามาตรการความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล  จึงมีเพียงการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Vedeo Conference System) ไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 41501 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

IMG 6641 IMG 6604 IMG 6510 IMG 6514