Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวรายการ “เดินหน้าปฏิรูป” จากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 HD1 ประเด็น “โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา” ภายใต้แผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อโครงการดังกล่าวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาและนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

IMG 3345 IMG 3350 IMG 3352

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อความมุ่งมั่นในการต่อยอดผลสำเร็จในโครงการความร่วมมือไทย – เยอรมัน ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ภายใต้โครงการ Risk – Nap” ผ่านระบบสื่อออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting) ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน โดยมีผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักผังเมืองรวม สำนักวิศวกรรมการผังเมือง สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กองผังเมืองเฉพาะ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้แทนกรมการท่องเที่ยว โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอความสำเร็จ บทเรียนและแสดงความมุ่งมั่นในการต่อยอดความสำเร็จของโครงการความร่วมมือไทย – เยอรมัน ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติต่อไป

S 70738183 jpg S 70738190 S 70738204