Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายชัยยา เจิมจุติธรรม รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมหารือออนไลน์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัท เซโซน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในการดำเนินงานวิจัยด้านคอนกรีตจากมวลรวมรีไซเคิล โดยมีประเด็นหารือในการเสนอพื้นที่ตั้งโรงงานซึ่งเป็นพื้นที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะเป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตมวลรวมรีไซเคิลที่องค์กรความร่วมมือ Jica แห่งรัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาเห็นชอบและมีการมอบเครื่องจักรการผลิตในปี2565 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่6

IMG 1604 IMG 1608 IMG 1609 IMG 1616

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ในรายการ 106 GURU Talk เรื่อง “ภารกิจด้านการผังเมือง”  ผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM. 106 MHz ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 14.05-15.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ณ สำนักงานรองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

S 274857990 S 274857992 S 274857993 S 274857994