Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยมี นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดี นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่ นายดนัย สุนันทารอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายพีรพงศ์ จันทรา เลขานุการกรม นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

S 176226322 S 176226313 S 176226309 S 176226316 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และนายวัยวุฒิ ศรีรัตน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายสรุปโครงการ สำหรับโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมสุวรรณภูมิ ระยะที่ 1 ,ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบถนนและระบบระบายน้ำในเขตชุมชนเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพในด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง

4ec04948 c62a 402d b389 2558a63ce121 4410d021 c562 489d 9b10 930252ec0139 a1cd8228 d634 482d b346 3bcde7186dbd b58accb1 c58f 4f60 85fa d8b9c2158347