Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

หน้าหลัก

Hits: 71

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดี นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและตรวจระบบป้องกันน้ำท่วมโบราณสถาน วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างและสนับสนุนคันป้องกันน้ำท่วมชนิดพับเก็บได้ พร้อมมั่นใจในประสิทธิภาพสามารถรับมือน้ำท่วมได้ นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในลักษณะเดียวกันนี้ที่วัดธรรมาราม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดพนัญเชิงวรวิหาร และวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร หลังจากนั้นเดินทางไปยังอำเภอเสนา ตรวจระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเสนา-สามกอ พร้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้แก่เทศบาลเมืองเสนา เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากชุมชนเมืองเสนาให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำด้วย

46385 46388 46389 46390

46391 46393 46410 46414