กรมโยธาธิและการผังเมือง
224 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์  02 201 8000

แนวทางและขั้นตอนในการตรวจสอบอาคาร

Written by itc
Category:

ตอบ : 

          เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของ ตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้องกันและ ระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่น ๆ ของอาคารที่จำเป็นต่อการป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

          สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจ สอบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 หมวด 4ได้ที่ลิงค์นี้ https://joo.gl/f3k11

12.06 1

Read more: แนวทางและขั้นตอนในการตรวจสอบอาคาร

ขนาดห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องนอน ตามที่กฎหมายกำหนด

Written by itc

ตอบ :

 

     กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดให้อาคารอยู่อาศัยต้องมีห้องน้ำและห้องส้วมอย่างน้อย 1 ห้อง โดยห้องน้ำและห้องส้วมหากอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร แต่ถ้าห้องน้ำและห้องส้วมแยกกัน ต้องมีขนาดพื้นที่แต่ละห้องไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตรและมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงเพดาน ยอดฝา หรือผนังตอนต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่า 2 เมตร และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง หรือมีพัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ

     สำหรับห้องนอนในอาคารให้มีความกว้างด้านแคบที่สุดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตรและมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร และมีระยะดิ่งภายในห้องนอนสูงไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร

Read more: ขนาดห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องนอน ตามที่กฎหมายกำหนด

อาคารประเภทใดบ้างที่ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

Written by itc

ตอบ :

 

     อาคารที่ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ได้แก่

           1. ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ที่อาคารมีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ คูหาละ 1 เครื่อง หากอาคารที่สูงเกิน 2 ชั้นขึ้นไป ต้องติดตั้งอย่างน้อยชั้นละ 1 เครื่อง

        2. โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนส่งมวลชน ภัตตาคาร สำนักงาน สถานที่ทำการของราชการ โรงงาน อาคารพาณิชย์ หอพัก และอาคารอยู่อาศัยรวม (แฟลต, อพาร์ทเม้นท์) ตั้งแต่ 4 หน่วยขึ้นไป ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร และไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง โดยการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร

 

Read more: อาคารประเภทใดบ้างที่ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอาคาร

Written by itc

ตอบ :

 

          ผู้ตรวจสอบอาคาร คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม และต้องผ่านการอบรมจากสถาบันที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง และผ่านการสอบเป็นผู้ตรวจสอบจากสภาวิศวกรหรือสถาปนิก แล้วขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

Read more: คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอาคาร