^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00534960
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
42
308
534163
1355
2355
534960

Your IP: 44.222.218.145
Server Time: 2024-02-25 11:56:32

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 7

           โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)

ลำดับที่ แฟ้ม   ชั้นวาง
1 - ดัชนีรวม ปชส.
2 74111 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ปชส.

 

            อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)

ลำดับที่ แฟ้ม   ชั้นวาง
1 74211 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ปชส.
2 74211 การแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ปชส.

 

            สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)

ลำดับที่ แฟ้ม   ชั้นวาง
1 74311 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ปชส.
2 74311 ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง ปชส.

 

            กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
74109 0120 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปชส.
74109 0121 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑ ปชส.
74109 0122 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑ ปชส.
74109 0123 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๖๑ ปชส.
74109 0124 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74109 0125 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74109 0126 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74109 0127 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74109 0128 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74019 0129 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74109 0130 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74109 0131 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74109 0132 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบนเนอร์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- Banner ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขนาด 1,170 * 80 

 

 

-ฺBanner ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขนาด 550 * 38

 

 

- QR Code ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 

 

ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

                      ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)

(1.1) ข้อหารือ 

เดือนสิงหาคม 2561

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91115 0919 ที่ มท 0710/3972 ลว. 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริง ปชส.
91115 0920 ที่ มท 0710/3992 ลว. 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับกระทรวง ฉบับที่ 55
(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ชส.
91115 0921 ที่ มท 0710/4020 ลว. 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอหารือการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น ชส.
91115 0922 ที่ มท 0710/4029 ลว. 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอหารือกรณีการออกใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) ชส.
91115 0923 ที่ มท 0710/12961 ลว. 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอหารือลักษณะประเภทอาคารหอบังคับการบินที่มีความสูง.เกิน 23.00 เมตร ชส.
91115 0924 ที่ มท 0710/12961 ลว.14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กรณีไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน ชส.
91115 0925 ที่ มท 0710/13023 ลว. 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ชส.
91115 0926 ที่ มท 0710/4310 ลว. 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอหารือคำจำกัดความอาคารสาธารณะ ชส.
91115 0927 ที่ มท 0710/4356 ลว. 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง หารือการปฎิบัติตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ชส.
91115 0928 ที่ มท 0710/4398 ลว. 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอหารือการตีความในข้อกฎหมายเกี่ยวกับชั้นลอย ชส.
91115 0929 ที่ มท 0710/4485 ลว. 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอให้บรรเทาเปิดประตูทางเข้าออกของเจ้าของร่วมที่ถูกปิด ชส.

เดือนกันยายน 2561

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91115 0930 ที่ มท 0710/4514 ลว. 3 กันยายน 2561 เรื่อง ขอหารือกรณีความสูงของอาคาร ปชส.
91115 0931 ที่ มท 0710/14016 ลว. 4 กันยายน 2561 เรื่อง ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ชส.
91115 0932 ที่ มท 0710/4571 ลว. 5 กันยายน 2561 เรื่อง ขอหารือความหมายที่ว่างภายนอกอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ชส.
91115 0933 ที่ มท 0710/14259 ลว. 7 กันยายน 2561 เรื่อง ขอหารือการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) ชส.
91115 0934 ที่ มท 0710/14260 ลว. 7 กันยายน 2561 เรื่อง ขอหารือการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 4 ข้อ 45 และข้อ46 ชส.
91115 0935 ที่ มท 0710/14265 ลว. 7 กันยายน 2561 เรื่อง ขอหารือการพิจารณาเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารชิดเขต ชส.
91115 0936 ที่ มท 0710/14270 ลว. 7 กันยายน 2561 เรื่อง ขอให้กรมโยธาธิการละผังเมืองพิจารณาคัดค้านการที่ กกพ.จะรวบรวมอำนาจการออกใบอนุญาตไปเป็นอำนาจของหน่วยงาน กกพ. ชส.
91115 0937 ที่ มท 0710/14355 ลว. 10 กันยายน 2561 เรื่อง ขอหารือการก่อสร้างป้าย ชส.
91115 0938 ที่ มท 0710/14356 ลว. 10 กันยายน 2561 เรื่อง หารือการคิดพื้นที่อาคารกรณีที่มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559)ฯ เพื่อออกแบบโครงการ ชส.
91115 0939 ที่ มท 0710/14480 ลว. 12 กันยายน 2561 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับแนวเสาส่งสัณญาณโทรคมนาคม ชส.
91115 0940 ที่ มท 0710/4756 ลว. 13 กันยายน 2561 เรื่อง ขอสอบถามประเด็นในพระราขบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ชส.
91115 0941 ที่ มท 0710/4791 ลว. 13 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อหารือเรื่องอาคารสูง ชส.
91115 0942 ที่ มท 0710/4792 ลว. 13 กันยายน 2561 เรื่อง ขอหารือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราขบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ชส.
91115 0943 ที่ มท 0710/4852 ลว. 18 กันยายน 2561 เรื่อง หารือการปฏิบัติตามพระราขบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กรณีการขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ชส.
91115 0944 ที่ มท 0710/15029 ลว. 20 กันยายน 2561 เรื่อง ขอหารือการติดตั้งป้าย ชส.
91115 0945 ที่ มท 0710/15046 ลว. 20 กันยายน 2561 เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ชส.
91115 0946 ที่ มท 0710/4946 ลว. 25 กันยายน 2561 เรื่อง ขอหารือการตีความกิจการพาณิชยกรรมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามพระราขบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ชส.
91115 0947 ที่ มท 0710/5060 ลว. 27 กันยายน 2561 เรื่อง ขอหารือการเปลี่ยนการใช้อาคาร ชส.
91115 0948 ที่ มท 0710/5095 ลว. 28 กันยายน 2561 เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร สำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามพระราขบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปชส.
91115 0949 ที่ มท 0710/5120 ลว. 28 กันยายน 2561 เรื่อง หารือการขออนุญาตก่อสร้าง ปชส.
91115 0950 ที่ มท 0710/5122 ลว. 28 กันยายน 2561 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับลักษณะของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ปชส.
91115 0951 ที่ มท 0710/15566 ลว. 28 กันยายน 2561 เรื่อง หารือการคิดพื้นที่อาคารกรณีที่มีทางเชื่อมระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราขบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อออกแบบโครงการ ปชส.

เดือนตุลาคม

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91116 0952 ที่ มท 0710/5130 ลว. 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ปชส.
91116 0953  ที่ มท 0710/15636 ลว. 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุญาตก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ปชส.
91116 0954  ที่ มท 0710/5142 ลว. 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับที่ว่างระหว่างห้องแถว ตึกแถว และบ้านแถว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ ปชส.
91116 0955 ที่ มท 0710/15728 ลว. 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูล ปชส.
91116 0956 ที่ มท 0710/5188 ลว. 4 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอหารือกรณีขอให้ตรวจสอบโครงการ ปชส.
91116 0957 ที่ มท 0710/5206 ลว. 4 ตุลาคม 2561 เรื่อง สอบถามระยะร่นอาคาร ปชส.
91116 0958 ที่ มท 0710/15950 ลว. 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอหารือระยะร่นของบ้านแถวจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง ปชส.
91116 0959 ที่ มท 0710/5274 ลว. 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง พ.ศ. 2558 ปชส.
91116 0960 ที่ มท 0710/5305 ลว. 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอหารือการถอยร่นแนวอาคาร กรณีการติดตั้งประตูหน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสง หรือระเบียง ตั้งฉากกับแนวเขตที่ดินที่มีระยะห่างไม่ถึง 2.00 เมตร ปชส.
91116 0961  ที่ มท 0710/5364 ลว. 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุระกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ปชส.
91116 0962 ที่ มท 0710/16235 ลว. 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กรณีการดัดแปลงโรงแรม ปชส.
91116 0963 ที่ มท 0710/16526 ลว. 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอหารือเรื่องสร้างอาคารอพาร์ทเม้นตืให้เช่าจะต้องขอรับใบรับรอง อ. 6 หรือไม่ ปชส.

เดือนพฤศจิกายน

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91116 0964 ที่ มท 0710/5727 ลว. 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หารือเกี่ยวกับกฏหมายควบคุมอาคาร ปชส.
91116 0965 ที่ มท 0710/5836 ลว. 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หารือกรณีเจ้าของอาคารบ้านนกแอ่นกินรังขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ปชส.
91116 0966 ที่ มท 0710/5891 ลว. 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางการปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ปชส.
91116 0967 ที่ มท 0710/5896 ลว. 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หารือการคิดพื้นที่อาคารกรณีที่มีทางเชื่อมระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อออกแบบโครงการ ปชส.
91116 0968 ที่ มท 0710/5932 ลว. 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร และการโอนใบอนุญาตฯ กรณีที่ผู้ขอหรือเจ้าของอาคารเชิงทะเลเป็นคนต่างด้าว ปชส.
91116 0969 ที่ มท 0710/5985 ลว. 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอหารือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (กรณีการขออนุญาตดัดแปลงอาคารที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ) ปชส.
91116 0970 ที่ มท 0710/5987 ลว. 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปชส.
91116 0971 ที่ มท 0710/6003 ลว. 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอหารือการพิจารณาแหล่งน้ำสาธารณะและกำหนดแนวเขตแหล่งน้ำสาธารณะ ปชส.
91116 0972 ที่ มท 0710/6067 ลว. 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปชส.
91116 0973 ที่ มท 0710/17926 ลว. 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หารือกรณีนำอาคารชุดตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522 มาประกอบธุรกิจโรงแรม ปชส.
91116 0974 ที่ มท 0710/6201 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การเปรียบเทียบคดีตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปชส.
91116 0975 ที่ มท 0710/6205 ลว. 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอหารือข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปชส.
91116 0976 ที่ มท 0710/6247 ลว. 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอหารือผู้ออกแบบสามารถเขียนเป็นเป็นอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดหรือบางส่วนในแบบแปลนที่มายื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร และมีการถ่ายลายมือชื่อผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมเป็นสำเนาแบบแปลน ปชส.
91116 0977 ที่ มท 0710/6275 ลว. 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอหารือการอณุญาตก่อสร้างอาคาร กรณีที่ดินติดภาระจำนอง ปชส.

เดือนธันวาคม

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91116 0978 ที่ มท 0710/6304 ลว. 3 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายควบคุมอาคาร ปชส.
91116 0979 ที่ มท 0710/18838 ลว. 3 ธันวาคม2561 เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายควบคุมอาคาร ปชส.
91116 0980 ที่ มท 0710/6324 ลว. 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอสอบถามการขอดัดแปลงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ปชส.
91116 0981 ที่ มท 0710/19468 ลว. 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอหารือการอนุญาตก่อสร้างของบริษัท............จำกัด ปชส.
91116 0982 ที่ มท 0710/19477 ลว. 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปชส.
91116 0983 ที่ มท 0710/6358 ลว. 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอหารือการอนุญาตก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ปชส.
91116 0984 ที่ มท 0710/6386 ลว. 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง การพิจารณาระยะดิ่งระหว่างชั้นอาคาร ปชส.
91116 0985  ที่ มท 0710/6414 ลว. 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปชส.
91116 0986 ที่ มท 0710/19828 ลว. 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอหารือหลักการคิดจำนวนที่จอดรถยนต์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปชส.
91116 0987 ที่ มท 0710/6541 ลว. 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอหารือเรื่องสถานภาพของถนนและการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปชส.
91116 0988 ที่ มท 0710/20113 ลว. 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง หารือกรณีเจ้าของอาคารบ้านนกแอ่นกินรังขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ปชส.
91116 0989 ที่ มท 0710/20114 ลว. 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่ตั้งของที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ปชส.
91116 0990  ที่ มท 0710/20425 ลว. 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประชาชนได้รับผลกระทบจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลำพูน พ.ศ. 2555 ปชส.
91116 0991  ที่ มท 0710/20594 ลว. 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปชส.
91116 0992 ที่ มท 0710/6697 ลว. 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการคิดจำนวนที่จอดรถของโครงการ ปชส.
91116 0993 ที่ มท 0710/20696 ลว. 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอหารือและพิจาราณาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปชส.
91116 0994 ที่ มท 0710/20697 ลว. 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการดัดแปลงอาคาร ระยะร่นและระยะดิ่งของอาคาร ปชส.

เดือนมกราคม

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91116 0995 ที่ มท 0710/15 ลว. 2 มกราคม 2562 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับประเภทอาคารของโซโล ปชส.
91116 0996 ที่ มท 0710/16 ลว. 2 มกราคม 2562 เรื่อง หารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปชส.
91116 0997 ที่ มท 0710/38 ลว. 4 มกราคม 2562 เรื่อง ขอหารือแนวทางการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเลี้ยงนกนางแอ่น ปชส.
91116 0998 ที่ มท 0710/39 ลว. 4 มกราคม 2562 เรื่อง ขอหารือการประกอบธุรกิจโรงแรม ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปชส.
91116 0999 ที่ มท 0710/55 ลว. 7 มกราคม 2562 เรื่อง ขอหารือการยื่นขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโทษความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปชส.
91116 1000 ที่ มท 0710/56 ลว. 7 มกราคม 2562 เรื่อง ขอหารือกรณีอาคารที่เข้าข่ายต้องจัดหาผู้ตรวจสอบตามกฎหมาย ปชส.
91116 1001  ที่ มท 0710/463 ลว. 11 มกราคม 2562 เรื่อง ขอหารือข้อกำหนดการจัดให้มีลิฟต์และบันไดหนีไฟชั้นใต้ดินของอาคา ปชส.
91116 1002 ที่ มท 0710/180 ลว. 15 มกราคม 2562 เรื่อง สอบถามข้อมูลข้อกฎหมาย ปชส.
91116 1003 ที่ มท 0710/763 ลว. 17 มกราคม 2562 เรื่อง ขอหารือการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กรณีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ปชส.
91116 1004  ที่ มท 0710/300 ลว. 22 มกราคม 2562 เรื่อง ขอหารือกรณีขออนุญาตก่อสร้างอาคารหม้อไอน้ำ ปชส.

เดือนกุมภาพันธ์

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91116 1005 ที่ มท 0710/507 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร ปชส.
91116 1006  ที่ มท 0710/2105 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอหารือการก่อสร้างชิดเขตที่ดินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปชส.
91116 1007  ที่ มท 0710/716 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ข้อหารือกรณีบริษัท.................จำกัด ยื่นขออนุญาตติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ ปชส.
91116 1008  ที่ มท 0710/2361 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หารือการขออนุญาตก่อสร้างปั้นจั่นยกของแบบหอสูง (Tower crane) ปชส.
91116 1009  ที่ มท 0710/907 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หารือการดำเนินการตรวจสอบอาคารบริเวณซอยสาริกา-นางรอง 3 (ซึ่งเป็นถนนสาธารณประโยชน์) ปชส.
91116 1010  ที่ มท 0710/985 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปชส.
91116 1011  ที่ มท 0710/1033 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอหารือการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างโรงแรมและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ปชส.
91116 1012  ที่ มท 0710/2906 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอสอบถามเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษ ปชส.

เดือนมีนาคม

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91116 1013 ที่ มท 0710/2996 ลว. 4 มีนาคม 2562 เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำประกันภัยอาคารโรงแรม ปชส.
91116 1014 ที่ มท 0710/1129 ลว. 5 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (sprinkler System) ปชส.
91116 1015

ที่ มท 0710/1220 ลว. 11 มีนาคม 2562 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ปชส.
91116 1016  ที่ มท 0710/1249 ลว. 12 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน ปชส.
91116 1017  ที่ มท 0710/4101 ลว. 22 มีนาคม 2562 เรื่อง หารือการต่ออายุใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ปชส.
91116 1018  ที่ มท 0710/4102 ลว. 22 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ปชส.
91116 1019  ที่ มท 0710/1595 ลว. 29 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอหารือกรณีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตีความอาคารที่อยู่อาศัยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปชส.
91116 1020  ที่ มท 0710/1602 ลว. 29 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 
ปชส.

 

(1.2) คำวินิจฉัยอุธรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2561  (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

เดือนมิถุนายน

แฟ้ม ดัชนี   ชันวาง
91223 0613 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 17-21/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ปชส.
91223 0614 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 15/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ปชส.
91223 0615 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 13/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ปชส.

เดือนกรกฎาคม

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91223 0616 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 24/2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ปชส.
91223 0617 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 25/2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ปชส.

เดือนสิงหาคม

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91223 0618 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 44/2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ปชส.
91223 0619 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 47/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ปชส.
91223 0620 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 48/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ปชส.

เดือนกันยายน

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91223 0621 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 52/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 ปชส.
91223 0622 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 53/2561 วันที่ 17 กันยายน 2561
 
ปชส.

 

ประจำปีงบประมาณ 2562  (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

เดือนตุลาคม

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91223 0623 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 64/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ปชส.
91223 0624 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 66/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ปชส.

เดือนพฤศจิกายน

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91223 0625 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 74/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ปชส.
91223 0626 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 79/2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ปชส.

เดือนธันวาคม

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91223 0627 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 1-2/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562 ปชส.

เดือนกุมภาพันธ์

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91223 0628 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 3/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ปชส.
91223 0629 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 4/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ปชส.

เดือนมีนาคม

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91223 0630 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 9/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ปชส.
91223 0631 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 10/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ปชส.

เดือนเมษายน

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91223 0632 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 17/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 ปชส.

เดือนพฤษภาคม

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91223 0633 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 18/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ปชส.
91223 0634 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 21/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ปชส.

(1.3) ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ 2561

เดือนตุลาคม 2560

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร ชั้นวาง
91301 - ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ปชส.

เดือนพฤศจิกายน 2560

แฟ้

ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร ชั้นวาง
91301 - ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ปชส.

เดือนธันวาคม 2560

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร ชั้นวาง
91304 0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ ปชส.

เดือนมกราคม 2561

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร ชั้นวาง
91304 0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 โครงการ ปชส.
91304 0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 โครงการ ปชส.
91304 0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ ปชส.
91304 0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ ปชส.
91304 0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 38 โครงการ ปชส.
91304 0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ ปชส.

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร ชั้นวาง
91304 0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ ปชส.
91304 0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 โครงการ ปชส.
91304 0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ ปชส.
91304 0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ ปชส.
91304 0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 โครงการ ปชส.
91304 0013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ ปชส.
91304 0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ ปชส.

เดือนมีนาคม 2561

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
91304 0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ ปชส.
91034 0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ ปชส.
91034 0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ ปชส.
91034 0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ ปชส.
91034 0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 13 โครงการ ปชส.
91034 0020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ ปชส.
91034 0021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ ปชส.
91034 0022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 10 โครงการ ปชส.
91034 0023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ ปชส.
91034 0024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 18 โครงการ ปชส.
91034 0025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 16 โครงการ ปชส.

 

                       นโยบายหรือการตีความฯ ม.9 (2)

มติที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร ชั้นวาง
92008 0043 สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ปชส.

 

ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
- - - -

              แผนงาน โครงงาน และงบประมาณรายจ่ายฯ ม.9 (3)

ประจำปีงบประมาณ 2561 

แฟ้ม ดัชนี รายการ ชั้นวาง
93005 0016 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาสที่ 1  ปชส.
93005 0017 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาสที่ 2 ปชส.
93005 0018 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาสที่ 3 ปชส.
93005 0019

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาสที่ 4

หน้า 1-40

หน้า 41-80

หน้า 81-115

ปชส.

                คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานฯ ม.9 (4)

หมวดผังเมือง

ตัวอย่าง   ชั้นวาง
ผ.64.1 คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ วางและจัดทำผังเมืองรวม เพื่อประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับต่อเนื่อง ปชส.

หมวดโยธา

ตัวอย่าง   ชั้นวาง
ย.7 คู่มือมาตรฐานงานอาคาร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ปชส.
ย.74 คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ปชส.
ย.77 มาตรฐานการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ปชส.
ย.78.1 คู่มิือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ปชส.
ย.79.1 คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ฉบับการ์ตูนสำหรับประชาชน ปชส.
ย.80.1 คู่มือซ่อมแซมอาคารที่เสียหายจากแผ่นดินไหว ปชส.

หมวดทั่วไป

ตัวอย่าง   ชั้นวาง
ท.11 คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อน ปชส.

             สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง (5)

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
- - -  

           สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดฯ (6)

ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
96002 0017 วันที่ 2 ต.ค. 2560 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 77/2561 ปชส.
96002 0018 วันที่ 2 ต.ค. 2560 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 83/2561 ปชส.

 

ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

แฟ้ม ดัชนี   ชี้นวาง
96002 0019 วันที่ 1 ต.ค. 2561 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 55/2562 ปชส.
96002 0020 วันที่ 1 ต.ค. 2561 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 56/2562 ปชส.

            มติ ครม. หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมายฯ (7)

ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

(7.1) มติ ครม

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร ชั้นวาง
97104 0056

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ มท 0211.2/ว 7097 วันที่ 18 ธันวาคม 2560

ปชส.
97104 0057

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ มท 0211.2/ว 02419 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ปชส.
97104 0058 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ มท 0211.2/ว 2052 วันที่ 18 เมษายน 2561 ปชส.
97104 0059  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ มท 0211.2/ว 4930 วันที่ 7 กันยายน 2561 ปชส.

ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
97104 0060 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ มท 0211.2/ว 0813 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ปชส.
97104 0061 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ มท 0211.2/ว 1028 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 
ปชส.

                     ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (8)

ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

(8.1) ประกาศประกวดราคา

เดือนตุลาคม 2561

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
98113 - - ปชส.

เดือนพฤศจิกายน 2561

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
98113 0381  วันที่ 08 พ.ย. 2561  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปชส.
98113 0382  วันที่ 09 พ.ย. 2561  ประกวดราคาซื้อเครื่องนับรถยนต์อัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปชส.
98113 0383  วันที่ 20 พ.ย. 2561  ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดหลายความถี่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปชส.

เดือนธันวาคม 2561

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
98113 0384  วันที่ 04 ธ.ค. 2561  ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปชส.
98113 0385  วันที่ 11 ธ.ค. 2561  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปชส.
98113 0386  วันที่ 12 ธ.ค. 2561   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปชส.

เดือนมกราคม 2562

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
98113 0387   วันที่ 03 ม.ค. 2562  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปชส.
98113 0388   วันที่ 04 ม.ค. 2562   ประกวดราคาซื้อเครื่องนับรถยนต์อัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ปชส.
98113 0389  วันที่ 04 ม.ค. 2562  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ปชส.

ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.พ. 2561)

(8.2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
98205 0075 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 ปชส.
98205 0076 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 ปชส.
98205 0077 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 ปชส.
98205 0078 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 ปชส.
98205 0079

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (เพิ่มเติม)

ปชส.
98205 0080 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ปชส.
98205 0081 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ปชส.
98205 0082 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ปชส.
98205 0083  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ปชส.
98205 0084 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ปชส.
98205 0085 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ปชส.
98205 0086 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน2561 ปชส.

ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - เม.ย. 2562)

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
98205 0087 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 ปชส.
98205 0088 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 ปชส.
98205 0089 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 ปชส.
98205 0090 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 ปชส.
98205 0091 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปชส.
98205 0092 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดือน มีนาคม 2562 ปชส.
98205 0093 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 ปชส.

(8.3) ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ   

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร ชั้นวาง
98401 0027 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ตุลาคม 2560 ปชส.
98401 0028 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤศจิกายน 2560 ปชส.
98401 0029 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ธันวาคม 2560 ปชส.
98401 0030 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มกราคม 2561 ปชส.
98401 0031 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2561  ปชส.
98401 0032 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (เพิ่มเติม) ปชส.
98401 0032 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มีนาคม 2561 ปชส.
98401 0033 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน เมษายน 2561 ปชส.
98401 0034 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรายเดือน เดือน พฤษภาคม 2561 ปชส.
98401 0035 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรายเดือน เดือน มิถุนายน 2561 ปชส.
8.4.2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร ชั้นวาง
98401 -

-

ปชส.

8.4.3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร ชั้นวาง
98401 - - ปชส.
8.4.4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร ชั้นวาง
98401 0021 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ปชส.
98401 0022 ดือน มกราคม - ตุลาคม 2561 ปชส.
98401 0023 เดือน กุมภาพัมธ์ - ตุลาคม 2561 ปชส.
98401 0024 เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2561 ปชส.
98401 0025 เดือน เมษายน - ตุลาคม 2561 ปชส.
98401 0026 เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2561 ปชส.
98401 0027 เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2561 ปชส.
98401 0028 เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2561 ปชส.
98401 0029 เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2561 ปชส.
98401 0030 เดือน กันยายน - ตุลาคม 2561 ปชส.

8.4.5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของหน่วยงาน

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร ชั้นวาง
98401 -

-

ปชส.

8.4.6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานส่วนภูมิภาค