^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00503540
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
128
448
502515
2244
3154
503540

Your IP: 18.206.92.240
Server Time: 2023-03-30 09:31:14

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

หน้าหลัก

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตาม 

ตามภารกิจ ของกรม โยธาธิการและผังเมือง ได้แก่

ดัชนีรวม

 1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่ง
  ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคำวินิจฉัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมโยธาธิการและ
  ผังเมือง
 2. นโยบายและการตีความ 
 3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  1. แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่วนที่ 1 และ 2
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่วนที่ 3
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559         

  2. - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

  3. - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  4. - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  5. - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  6. - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
 5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
  • - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
 6. สัญญาสัมปทาน , สัญญาผูกขาดตัดตอน , สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ,สัญญาอื่นๆ
  • - สัญญาสัมปทาน ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
   - สัญญาผูกขาดตัดตอน  ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
   - สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
   - สัญญาอื่นๆ
 7. มติ ครม. มติคณะกรรมการตามกฎหมาย
 8. ประกาศประกวดราคา / สอบราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจา นุเบกษา

 1. มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 2. มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
      * หมายเหตุ มาตรา 7 (1) และ มาตรา 7 (2) การแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
 3. มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
                          - ระเบียบกรมฯ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ      
 4. มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน

แบบสอบถาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

เนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

1.ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปิดเผยได้หรือไม่

2.หน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่

3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเฆ้นของประชาชน พ.ส. 2548 จำนวน 1 ชุด

4.แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

5.ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรณีกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.โครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"

7.การเผยแพร่เอกสาร "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน"

8.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

9.แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

บทความเผยแพร่ความรู้

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 19 ธันวาคม 2559

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 9 มกราคม 2560

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

บทความเผยแพร่ความรู็ จำนวน 1 ชุด วันที่ 17 มีนาคม 2560

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 18 ธันวาคม 2560

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 31 มกราคม 2561

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 21 ธันวาคม 2561

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 31 มกราคม 2562

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

            ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากรสถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ดังนัั้น หมายถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่าราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการส่วนท้องถิ่นคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

 

 

สถานที่ติดต่อ

สามารถขอดูข้อมูลได้ที่ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" 
โทรศัพท์ 0 2299 4300,0 2299 4301
ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคาร 20 
ชั้นกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ 218/1 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  

 

  

 
 

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 3. คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 4. คู่มือและระเบียบปฏิบัติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 5. 5. แบบสอบถามข้อมูลข่าวสารกรม

 6. 6. แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

5. Library Guidelines