^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00534970
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41
42
318
534163
1365
2355
534970

Your IP: 44.222.218.145
Server Time: 2024-02-25 12:38:43

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

6. สัญญาอื่นๆ

1. ประจำปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 2555 - ก.ย. 2556)

- แพ้ม 96001  /ดัชนี 0001  /วันที่ 1 ต.ค. 2555 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 1/2556
แพ้ม 96001  /ดัชนี 0002  /วันที่ 1 ต.ค. 2555 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 1/2556
แพ้ม 96001  /ดัชนี 0003  /วันที่ 1 ต.ค. 2555 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 1/2556
แพ้ม 96001  /ดัชนี 0004  /วันที่ 1 ต.ค. 2555 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 1/2556

2. ประจำปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 2556 - ก.ย. 2557)

แพ้ม 96001  /ดัชนี 0005  /วันที่ 19 ก.ย. 2557 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

3. ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558)

แพ้ม 96001  /ดัชนี 0006  /วันที่ 9 ต.ค. 2557 สัญญาจ้าง เลขที่ 09/2558
แพ้ม 96001  /ดัชนี 0007  /วันที่ 10 ต.ค. 2557 สัญญาจ้าง เลขที่ 10/2558
แพ้ม 96001  /ดัชนี 0008  /วันที่ 10 ต.ค. 2557 สัญญาจ้าง เลขที่ 11/2558
แพ้ม 96001  /ดัชนี 0009  /วันที่ 10 ต.ค. 2557 สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2558
แพ้ม 96001  /ดัชนี 0010  /วันที่ 10 ต.ค. 2557 สัญญาจ้าง เลขที่ 13/2558
แพ้ม 96001  /ดัชนี 0011  /วันที่ 1 ต.ค. 2557 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 24/2558
แพ้ม 96001  /ดัชนี 0012  /วันที่ 1 พ.ย. 2557 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 67/2558

4. ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)

แพ้ม 96002  /ดัชนี 0013  /วันที่ 1 ต.ค. 2558 ข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 90/2559

แพ้ม 96002  /ดัชนี 0014  /วันที่ 1 ต.ค. 2558 ข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 94/2559

 

5. ประจำปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560)

96002 0015 วันที่ 3 ต.ค. 2559 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 105/2560
96002 0016 วันที่ 3 ต.ค. 2559 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 109/2560

 

6. ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

96002 0017 วันที่ 2 ต.ค. 2560 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 77/2561
96002 0018 วันที่ 2 ต.ค. 2560 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 83/2561

 

6. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

96002 0019 วันที่ 1 ต.ค. 2561 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 55/2562
96002 0020 วันที่ 1 ต.ค. 2561 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 56/2562