^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00534966
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
37
42
314
534163
1361
2355
534966

Your IP: 44.222.218.145
Server Time: 2024-02-25 12:25:27

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

3. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558

 

แฟ้ม ดัชนี รายการ
93002 0001 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
93002 0002 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 1
93002 0003 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 2
93002 0004 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำไตรมาสที่ 3
93002 0005 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำไตรมาสที่ 4

 

3. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559

 

แฟ้ม ดัชนี รายการ
93003 0006 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
93003 0007

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำไตรมาสที่ 1

 - หน้า 1- 50

 - หน้า 51-110 

93003 0008

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำไตรมาสที่ 2

 - หน้า 1- 50

 - หน้า 51-85

93003 0009

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำไตรมาสที่ 3

 - หน้า 1- 40

 - หน้า 41- 80

 - หน้า 81- 102

93003 0010

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำไตรมาสที่ 4 

- หน้า 1-40

- หน้า 41-80

- หน้า 81-97

 

 

3. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560

 

แฟ้ม ดัชนี รายการ
93004 0011

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน้า 1-34

       35-64

93004 0012

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำไตรมาสที่ 1 

- หน้า 1-40

- หน้า 41-80

- หน้า 81-91

93004 0013

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำไตรมาสที่2

93004 0014

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำไตรมาสที่ 3

- หน้า 1-48

- หน้า 49-91

93004 0015

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำไตรมาสที่4

- หน้า 1-91