^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00534952
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
23
42
300
534163
1347
2355
534952

Your IP: 44.222.218.145
Server Time: 2024-02-25 11:42:27

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

1.2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558)

แฟ้ม ดัชนี วันที่ รายการ
91220 0534 11 ธ.ค. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 144/2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
91220 0535 11 ธ.ค. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 145/2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
91220 0536 11 ธ.ค. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 146/2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
91220 0537 25 ธ.ค. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 147/2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557
91220 0538 25 ธ.ค. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 148/2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557
91220 0539 5 มี.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 4/2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558
91220 0540 10 เม.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 6/2558 วันที่ 10 เมษายน 2558
91220 0541 10 เม.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 7/2558 วันที่ 10 เมษายน 2558
91220 0542 10 เม.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 8/2558 วันที่ 10 เมษายน 2558
91220 0543 16 เม.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 9/2558 วันที่ 16 เมษายน 2558
91220 0544 16 เม.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 10/2558 วันที่ 16 เมษายน 2558
91220 0545 16 เม.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 11/2558 วันที่ 16 เมษายน 2558
91220 0546 21 เม.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 12/2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
91220 0547 24 เม.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 13/2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
91220 0548 29 พ.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 14/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
91220 0549 29 พ.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 15/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
91220 0550 29 พ.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 16/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
91220 0551 29 พ.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 17/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
91220 0552 29 พ.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 18/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
91220 0553 29 พ.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 20/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
91220 0554 29 พ.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 21/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
91220 0555 10 มิ.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 22/2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558
91220 0556 7 ก.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 23/2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
91220 0557 7 ก.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 24/2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
91220 0558 16 ก.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 25/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
91220 0559 16 ก.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 26/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
91220 0560 16 ก.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 27/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
91220 0561 16 ก.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 28/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
91220 0562 16 ก.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 29/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
91220 0563 16 ก.ค. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 30/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
91220 0564 25 ก.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 39/2558 วันที่ 25 กันยายน 2558
91220 0565 28 ก.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 55/2558 วันที่ 28 กันยายน 2558
91220 0566 28 ก.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 61/2558 วันที่ 28 กันยายน 2558
91220 0567 28 ก.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 66/2558 วันที่ 28 กันยายน 2558
91220 0568 28 ก.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 67/2558 วันที่ 28 กันยายน 2558
91220 0569 28 ก.ย. 2558 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 68/2558 วันที่ 28 กันยายน 2558