^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00534968
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39
42
316
534163
1363
2355
534968

Your IP: 44.222.218.145
Server Time: 2024-02-25 12:36:17

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

1.2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565)

 

ประจำปีงบประมาณ 2565  (ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565)

 

เดือนตุลาคม 

91224 0674 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 32/2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
91224 - -

 

 

เดือนพฤศจิกายน

91224 - -
91224 - -

 

เดือนธันวาคม 

91224 0675 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 94/2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
91224 0676 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 95/2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

 

เดือนมกราคม

 

91224 0677 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 111/2564 วันที่ 20 ธันวาคม 2564
91224 0678 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 113/2564 วันที่ 20 ธันวาคม 2564

 

เดือนกุมภาพันธ์

 

91224 - -
91224 - -

 

เดือนมีนาคม

 

91224 0679 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 1/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
91224 0680 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 2/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565