^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00534969
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
40
42
317
534163
1364
2355
534969

Your IP: 44.222.218.145
Server Time: 2024-02-25 12:36:54

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

1.2 ประจำปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 2556 - ก.ย. 2557)

แฟ้ม ดัชนี วันที่ รายการ
91220 0511 10 ต.ค. 2556 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 34/2556 วันที่ 10 ตุลาคม 2556
91220 0512 10 ต.ค. 2556 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 35/2556 วันที่ 10 ตุลาคม 2556
91220 0513 15 พ.ย. 2556 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 40/2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
91220 0514 15 พ.ย. 2556 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 78/2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
91220 0515 15 พ.ย. 2556 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 87/2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
91220 0516 31 มี.ค. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 93/2556 วันที่ 31 มีนาคม 2557
91220 0517 31 มี.ค. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 94/2556 วันที่ 31 มีนาคม 2557
91220 0518 31 มี.ค. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 95/2556 วันที่ 31 มีนาคม 2557
91220 0519 31 มี.ค. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 96/2556 วันที่ 31 มีนาคม 2557
91220 0520 31 มี.ค. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 97/2556 วันที่ 31 มีนาคม 2557
91220 0521 21 เม.ย. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 102/2557 วันที่ 21 เมษายน 2557
91220 0521 21 เม.ย. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 102/2557 วันที่ 21 เมษายน 2557
91220 0522 23 เม.ย. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 105/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
91220 0523 23 เม.ย. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 106/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
91220 0524 23 เม.ย. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 108/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
91220 0525 24 เม.ย. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 111/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
91220 0526 24 เม.ย. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 114/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
91220 0527 24 เม.ย. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 115/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
91220 0528 7 ส.ค. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 133/2557 วันที่ 07 สิงหาคม 2557
91220 0529 24 ก.ย. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 136/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557
91220 0530 24 ก.ย. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 138/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557
91220 0531 24 ก.ย. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 139/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557
91220 0532 24 ก.ย. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 142/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557
91220 0533 24 ก.ย. 2557 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 143/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557