^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00509037
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
43
1031
507687
2330
3073
509037

Your IP: 44.200.112.172
Server Time: 2023-05-28 01:07:25

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

1.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)

 

ประจำปีงบประมาณ 2564  (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)

 

เดือนพฤศจิกายน

91224 0659 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 53/2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563
91224 0660 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 57/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563

 

 

เดือนธันวาคม

91224 0661 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 62/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
91224 0662 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 63/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 

เดือนมกราคม

91224 0663 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 67/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563
91224 0664 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 74/2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563

 

เดือนกุมภาพันธ์

91224 0665 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 1/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564


เดือนมีนาคม

91224 0666 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 5/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
91224 0667 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 6/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

 

เดือนเมษายน

91224 - ไม่มีคำวินิจฉัยอุธรณ์

 

เดือนพฤษภาคม

91224 0668 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 17/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564
91224 0669 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 18/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564

 

เดือนมิถุนายน

91224 0670 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 20/2564 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
91224 0671 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 21/2564 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

 

เดือนกรกฎาคม

91224 - -

 

 

เดือนสิงหาคม

91224 0672 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 22/2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

 

 

เดือนกันยายน

91224 0673 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 23/2564 วันที่ 2 สิงหาคม 2564