^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00534955
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26
42
303
534163
1350
2355
534955

Your IP: 44.222.218.145
Server Time: 2024-02-25 11:49:28

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

1.2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

 

ประจำปีงบประมาณ 2563  (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

 

91224 0642 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 64/2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562
91224 0643 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 77/2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562

 

91224 0644 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 79/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
91224 0645 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 80/2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

 

91224 0646 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 83/2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562
91224 0647 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 84/2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562

 

91224 0648 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 5/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
91224 0649 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 7-8/2563 วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563

 

91224 0650 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 15/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563
91224 0651 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 17/2563 วันที่  16 มีนาคม 2563

 

91224 0652 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 18-19/2563 วันที่ 8 เมษายน 2563
91224 0653 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 20/2563 วันที่  22 เมษายน 2563

 

91224 0654 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 28/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

 

91224 0655 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 33/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
91224 0656 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 37/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

91224 0657 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 39/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563

 

91224 0658 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 49/2563 วันที่ 13 กันยายน 2563