^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00534965
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
42
313
534163
1360
2355
534965

Your IP: 44.222.218.145
Server Time: 2024-02-25 12:21:27

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 7

           โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)

ลำดับที่ แฟ้ม   ชั้นวาง
1 - ดัชนีรวม ปชส.
2 74111 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ปชส.

 

            อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)

ลำดับที่ แฟ้ม   ชั้นวาง
1 74211 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ปชส.
2 74211 การแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ปชส.

 

            สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)

ลำดับที่ แฟ้ม   ชั้นวาง
1 74311 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ปชส.
2 74311 ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง ปชส.

 

            กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)

แฟ้ม ดัชนี   ชั้นวาง
74109 0120 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปชส.
74109 0121 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑ ปชส.
74109 0122 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑ ปชส.
74109 0123 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๖๑ ปชส.
74109 0124 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74109 0125 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74109 0126 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74109 0127 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74109 0128 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74019 0129 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74109 0130 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74109 0131 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.
74109 0132 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ปชส.