^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00534956
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
42
304
534163
1351
2355
534956

Your IP: 44.222.218.145
Server Time: 2024-02-25 11:51:09

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

1.2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

 

ประจำปีงบประมาณ 2562  (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

 

เดือนกันยายน

 

91223 0621 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 52/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561
91223 0622 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 53/2561 วันที่ 17 กันยายน 2561

 

เดือนตุลาคม

91223 0623 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 64/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561
91223 0624 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 66/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561

 

เดือนพฤศจิกายน

91223 0625 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 74/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561
91223 0626 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 79/2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561

 

เดือนธันวาคม

91223 0627 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 1-2/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562

 

เดือนกุมภาพันธ์

91223 0628 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 3/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
91223 0629 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 4/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

 

เดือนมีนาคม

91223 0630 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 9/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562
91223 0631 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 10/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562


เดือนเมษายน

91223 0632 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 17/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562

 

เดือนพฤษภาคม

91223 0633 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 18/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
91223 0634 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 21/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

 

เดือนมิถุนายน

91223 0635 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 23/2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562
91223 0636 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 29/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562

 

เดือนกรกฎาคม

91223 0637 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 33/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

 

เดือนสิงหาคม

91223 0638 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 34/2562 วันที่ 5 สิงหาคม 2562
91223 0639 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 46/2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562

 

เดือนกันยายน

91223 0640 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 51/2562 วันที่ 17 กันยายน 2562
91223 0641 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 53/2562 วันที่ 17 กันยายน 2562