^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00534957
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
28
42
305
534163
1352
2355
534957

Your IP: 44.222.218.145
Server Time: 2024-02-25 11:52:00

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

1.2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2561  (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

 

เดือนตุลาคม

91223 0603 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 61/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560
91223 0604 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 64/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

 

เดือนธันวาคม

91223 0605 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 71-72/2560 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
91223 0606 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 82/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

 

เดือนมกราคม

91223 0607 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 90/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560
91223 0608 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 100/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560

 

เดือนกุมภาพันธ์

91223 0609 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 1/2561 วันที่ 15 มกราคม 2561

 

เดือนมีนาคม

91223 0610 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 6/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
91223 0611 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 7/2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

 

เดือนเมษายน

91223 - ไม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์


เดือนพฤษภาคม

91223 0612 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 9/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561

 

เดือนมิถุนายน

91223 0613 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 17-21/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
91223 0614 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 15/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
91223 0615 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 13/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

 

เดือนกรกฎาคม

91223 0616 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 24/2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561
91223 0617 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 25/2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561

 

เดือนสิงหาคม

91223 0618 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 44/2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
91223 0619 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 47/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561
91223 0620 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 48/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561

 

เดือนกันยายน

91223 0621 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 52/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561
91223 0622 คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 53/2561 วันที่ 17 กันยายน 2561