เนื้อหา

8.5 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณที่หน่วยงานรัฐได้ทำการศึกษา

ก. ชื่อหรือหัวข้อเรื่องงานวิจัย

ข. รายชื่อผู้ทำงานวิจัย ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาและผู้ช่วยทำงานวิจัย

ค. วิธีการจ้างทำงานวิจัย

ง. จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย

จ. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย