เนื้อหา

3. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560

 

แฟ้ม ดัชนี รายการ
93004 0011

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน้า 1-34

       35-64

93004 0012

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำไตรมาสที่ 1 

- หน้า 1-40

- หน้า 41-80

- หน้า 81-91

93004 0013

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำไตรมาสที่2

93004 0014

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำไตรมาสที่ 3

- หน้า 1-48

- หน้า 49-91

93004 0015

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำไตรมาสที่4

- หน้า 1-91