^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00503545
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
169
128
453
502515
2249
3154
503545

Your IP: 18.206.92.240
Server Time: 2023-03-30 09:48:26

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

8.4 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโป่งใสของหน่วยงานของรัฐ

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)

 8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ      

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 0001 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ตุลาคม 2558
98401 0002 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤศจิกายน 2558
98401 0003 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ธันวาคม 2558
98401 0004 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มกราคม 2559
98401 0005 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2559
98401 0006 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มีนาคม 2559
98401 0007 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน เมษายน 2559
98401 0008 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤษภาคม 2559
98401 0009 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มิถุนายน 2559
98401 0010 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กรกฎาคม 2559
98401 0011 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน สิงหาคม 2559
98401 0012 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กันยายน 2559
 
8.4.2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
 
 
8.4.3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
 
 
8.4.4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559
 
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 0001 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558
98401 0002 เดือน มกราคม - ตุลาคม 2559
98401 0003 เดือน กุมภาพัมธ์ - ตุลาคม 2559
98401 0004 เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2559
98401 0005 เดือน เมษายน - ตุลาคม 2559
98401 0006 เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2559
98401 0007 เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2559
98401 0008 เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2559
98401 0009 เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2559
98401 0010 เดือน กันยายน - ตุลาคม 2559
 
8.4.5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของหน่วยงาน
 
 
8.4.6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 

 

ประจำปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560)
 8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ 
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 0013 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ตุลาคม 2559
98401 0014 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤศจิกายน 2559
98401 0015 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤศจิกายน 2559 (เพิ่มเติม)
98401 0016 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ธันวาคม 2559
98401 0017 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ธันวาคม 2559 (เพิ่มเติม)
98401 0018 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มกราคม 2560
98401 0019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2560
98401 0020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มีนาคม 2560
98401 0021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน เมษายน 2560
98401 0022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤษภาคม 2560
98401 0023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มิถุนายน 2560
98401 0024 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กรกฎาคม  2560
98401 0025 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน สิงหาคม 2560
98401 0026 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กันยายน 2560
8.4.2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
 
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
    -
 
8.4.3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
 
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
    -
 
8.4.4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
 
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 0011 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559
98401 0012 เดือน มกราคม - ตุลาคม 2560
98401 0013 เดือน กุมภาพัมธ์ - ตุลาคม 2560
98401 0014 เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2560
98401 0015 เดือน เมษายน - ตุลาคม 2560
98401 0016 เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2560
98401 0017 เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2560
98401 0018 เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
98401 0019 เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2560
98401 0020 เดือน กันยายน - ตุลาคม 2560
 
8.4.5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของหน่วยงาน
 
 
8.4.6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 

 

ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

 8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ      

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 0027 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ตุลาคม 2560
98401 0028 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤศจิกายน 2560
98401 0029 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ธันวาคม 2560
98401 0030 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มกราคม 2561
98401 0031 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
98401 0032 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (เพิ่มเติม)
98401 0032 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มีนาคม 2561
98401 0033 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน เมษายน 2561
98401 0034 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรายเดือน เดือน พฤษภาคม 2561
98401 0035 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรายเดือน เดือน มิถุนายน 2561

 

8.4.2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
 
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 -

-

 

8.4.3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
 
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 - -

 

8.4.4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561
 
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 0021 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
98401 0022 ดือน มกราคม - ตุลาคม 2561
98401 0023 เดือน กุมภาพัมธ์ - ตุลาคม 2561
98401 0024 เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2561
98401 0025 เดือน เมษายน - ตุลาคม 2561
98401 0026 เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
98401 0027 เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2561
98401 0028 เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
98401 0029 เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2561
98401 0030 เดือน กันยายน - ตุลาคม 2561

 

8.4.5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของหน่วยงาน
 
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 -

-

 

8.4.6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 

 

ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

 8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ      

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 0036 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ตุลาคม 2561
98401 0037 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤศจิกายน 2561
98401 0038 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ธันวาคม 2561
98401 0039 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มกราคม 2562
98401 0040 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2562
98401 0041 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มีนาคม 2562
98401 0042 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน เมษายน 2562
98401 0043 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤษภาคม 2562
98401 0044 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มิถุนายน 2562
98401 0045 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กรกฎาคม 2562
98401 0046 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน สิงหาคม 2562
98401 0047 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กันยายน 2562

 

8.4.2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
 
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 -

-

 

8.4.3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
 
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 - -

 

8.4.4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562
 
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 0031 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
98401 0032 เดือน มกราคม 2562
98401 0033 เดือน กุมภาพัมธ์ 2562
98401 0034 เดือน มีนาคม 2562
98401 0035 เดือน เมษายน 2562
98401 0036 เดือน พฤษภาคม 2562
98401 0037 เดือน กรกฎาคม 2562
98401 0038 เดือน สิงหาคม 2562
98401 0039 เดือน กันยายน 2562

 

8.4.5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของหน่วยงาน
 
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 -

-

 

8.4.6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน