^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00503527
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
128
435
502515
2231
3154
503527

Your IP: 18.206.92.240
Server Time: 2023-03-30 08:34:22

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

1.3 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ 2558

เดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
91301 - ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

 

ประจำปีงบประมาณ 2559

เดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 255

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
91301 - ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ 2560

เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
91301 - ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ 2561

เดือนตุลาคม 2560

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
91301 - ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

เดือนพฤศจิกายน 2560

แฟ้

ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
91301 - ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

เดือนธันวาคม 2560

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
91304 0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ

เดือนมกราคม 2561

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
91304 0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 โครงการ
91304 0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 โครงการ
91304 0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ
91304 0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ
91304 0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 38 โครงการ
91304 0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
91304 0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ
91304 0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 โครงการ
91304 0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ
91304 0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ
91304 0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 โครงการ
91304 0013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ
91304 0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ

เดือนมีนาคม 2561

91304 0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ
91034 0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ
91034 0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ
91034 0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ
91034 0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 13 โครงการ
91034 0020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ
91034 0021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ
91034 0022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 10 โครงการ
91034 0023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ
91034 0024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 18 โครงการ
91034 0025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 16 โครงการ