หน้าหลัก

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตาม 

ตามภารกิจ ของกรม โยธาธิการและผังเมือง ได้แก่

ดัชนีรวม

 1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่ง
  ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคำวินิจฉัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมโยธาธิการและ
  ผังเมือง
 2. นโยบายและการตีความ 
 3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  1. แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่วนที่ 1 และ 2
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่วนที่ 3
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559         

  2. - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

  3. - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  4. - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  5. - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  6. - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
 5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
  • - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
 6. สัญญาสัมปทาน , สัญญาผูกขาดตัดตอน , สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ,สัญญาอื่นๆ
  • - สัญญาสัมปทาน ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
   - สัญญาผูกขาดตัดตอน  ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
   - สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
   - สัญญาอื่นๆ
 7. มติ ครม. มติคณะกรรมการตามกฎหมาย
 8. ประกาศประกวดราคา / สอบราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจา นุเบกษา

 1. มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 2. มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
      * หมายเหตุ มาตรา 7 (1) และ มาตรา 7 (2) การแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
 3. มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
                          - ระเบียบกรมฯ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ      
 4. มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน

แบบสอบถาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

เนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

1.ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปิดเผยได้หรือไม่

2.หน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่

3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเฆ้นของประชาชน พ.ส. 2548 จำนวน 1 ชุด

4.แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

5.ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรณีกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.โครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"

7.การเผยแพร่เอกสาร "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน"

8.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

9.แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

บทความเผยแพร่ความรู้

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 19 ธันวาคม 2559

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 9 มกราคม 2560

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

บทความเผยแพร่ความรู็ จำนวน 1 ชุด วันที่ 17 มีนาคม 2560

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 18 ธันวาคม 2560

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 31 มกราคม 2561

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 21 ธันวาคม 2561

บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1 ชุด วันที่ 31 มกราคม 2562