^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00534964
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
42
312
534163
1359
2355
534964

Your IP: 44.222.218.145
Server Time: 2024-02-25 12:20:44

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

1.2 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)

ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)

 

เดือนตุลาคม 2558
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร

 91221

- ไม่ม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์

เดือนพฤศจิกายน 2558

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
91221 0570 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  83/2558  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
91221 0571 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  85/2558  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เดือนธันวาคม 2558

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร

 91221

- ไม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์

เดือนมกราคม 2559

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
91221 0572 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  1/2559  วันที่ 20 มกราคม 2559

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
91221 - ไม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์

เดือนมีนาคม 2559

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
91221 0573 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  4/2559  วันที่ 11 มีนาคม 2559
91221 0574 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  5/2559  วันที่ 28 มีนาคม 2559

เดือนเมษยน 2559 

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
91221 0575 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  9/2559  วันที่ 7 เมษายน 2559
91221 0576 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  12/2559  วันที่ 25 เมษายน 2559
91221 0577 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  13/2559  วันที่ 25 เมษายน 2559

เดือนพฤษภาคม 2559

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
91221 0578 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  20/2559  วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
91221 0579 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  24/2559  วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
91221 0580 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  25/2559  วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

เดือนมิถุนายน 2559

91221  - ไม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์

เดือนกรกฎาคม 2559

91221 0581 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  51/2559  วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

เดือนสิงหาคม 2559

91221 - ไม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์

เดือนกันยายน 2559

91221 0582 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  62/2559  วันที่ 19 กันยายน 2559
91221 0583 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  65/2559  วันที่ 22 กันยายน 2559