^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00534958
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
42
306
534163
1353
2355
534958

Your IP: 44.222.218.145
Server Time: 2024-02-25 11:53:44

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

ประเภทพระราชกฤษฎีกา

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0001  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0002  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2555

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0003  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0004  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0005  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2555

 

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0006  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2555

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0007  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555

 

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0008  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับให้ท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พ.ศ.2555

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0009  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับให้ท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลกลัดหลวง และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2555

 

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0010  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2556

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0011  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับให้ท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลนาแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556

 

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0012  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2556

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0013  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบนคีรีขันธ์ พ.ศ.2556

 

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0014  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0015  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555

แพ้ม 74301 /ดัชนี 0016  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555

-แฟ้ม 74302 /ดัชนี 0018 /วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไคอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2558

-แฟ้ม 74302 /ดัชนี 0019 /วันที่ 27 ตุลาคม 2558 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ 47 จังหวัด พ.ศ. 2558