^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

00503494
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
128
402
502515
2198
3154
503494

Your IP: 18.206.92.240
Server Time: 2023-03-30 07:49:00

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

7.1 มติ ครม.

1. ประจำปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 2556 - ก.ย. 2557)

แพ้ม 97101 /ดัชนี 0001  /วันที่ 15 พ.ย. 2556 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
แพ้ม 97101 /ดัชนี 0002  /วันที่ 21 พ.ย. 2556 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
แพ้ม 97101 /ดัชนี 0003  /วันที่ 13 ธ.ค. 2556 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
แพ้ม 97101 /ดัชนี 0004  /วันที่ 28 เม.ย. 2557 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

2. ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558)

แพ้ม 97101  /ดัชนี 0005  /วันที่ 17 มี.ค. 2557 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ที่ มท 0211.2/ว 1915 วันที่ 30 มีนาคม 2558
แพ้ม 97101  /ดัชนี 0006  /วันที่ 28 เม.ย. 2557 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ มท 0211.2/ว 2715 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
แพ้ม 97101  /ดัชนี 0007  /วันที่ 7 พ.ค. 2557 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่ มท 0211.2/ว 2922 วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
แพ้ม 97101  /ดัชนี 0008  /วันที่ 26 พ.ค. 2557 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่ มท 0211.2/ว 3151 วันที่ 4 มิถุนายน 2558
แพ้ม 97101  /ดัชนี 0009 /วันที่ 3 ส.ค. 2557 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ มท 0211.2/ว 4315 วันที่ 3 สิงหาคม 2558
แพ้ม 97101  /ดัชนี 0010  /วันที่ 25 ส.ค. 2557 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่ มท 0211.2/ว 5092 วันที่ 3 กันยายน 2558

2. ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)

แพ้ม  ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
97102 0011 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ มท 0211.2/ว 153 วันที่ 22 มกราคม 2559
97102 0012 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ มท 0211.2/ว 408 วันที่ 1 มีนาคม 2559
97102 0013 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ มท 0211.2/ว 480 วันที่ 10 มีนาคม 2559
97102 0014 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ มท 0211.2/ว 1711 วันที่ 24 มีนาคม 2559
97102 0015 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ มท 0211.2/ว 1730 วันที่ 25 มีนาคม 2559
97102 0016 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ มท 0211.2/ว 2032 วันที่ 8 เมษายน 2559
97102 0017 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ มท 0211.2/ว 2155 วันที่ 20 เมษายน 2559
97102 0018 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ที่ มท 0211.2/ว 2870 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

97102

0019
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย       เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ มท 0211.2/ว 3304 วันที่ 9 มิถุนายน 2559
97102 0020 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0211.2/ว 3514 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 
97102 0021 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0211.2/ว 3511 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
97102 0022

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0211.2/ว 3672 วันที่ 28 มิถุนายน 2559

97102 0023

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0211.2/ว 3736 วันที่ 30 มิถุนายน 2559

97102 0024

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ มท 0211.2/ว 4917 วันที่ 31 สิงหาคม 2559

97102 0025 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ มท 0211.2/ว 5786 วันที่ 27 กันยายน 2559

4. ประจำปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560)

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
97103 0026 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2559 ที่ มท 0211.2/ว 5865 วันที่ 12 ตุลาคม 2559
97103 0027 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ มท 0211.2/ว 6080 วันที่ 21 ตุลาคม 2559
97103 0028 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ มท 0211.2/ว 6164 วันที่ 27 ตุลาคม 2559
97103 0029 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ที่ มท 0211.2/ว 6316 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
97103 0030 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ มท 0211.2/ว 6455 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
97103 0031 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ มท 0211.2/ว 6591 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
97103 0032

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่20 ธันวาคม 2559 ที่ มท 0211.2/ว 7187 วันที่ 14 ธันวาคม 2559

97103 0033

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่28 ธันวาคม 2559 ที่ มท 0211.2/ว 7300 วันที่ 17 ธันวาคม 2559

97103 0034 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 7573 วันที่ 29 ธันวาคม 2559
97103 0035

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 0235 วันที่ 19 มกราคม 2560

97103 0036

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 0165 วันที่ 16 มกราคม 2560

97103 0037

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 0408 วันที่ 27 มกราคม 2560

97103 0038

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 0778 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

97103 0039

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ มท 0211.2/ว 1098 วันที่ 1 มีนาคม 2560

97103 0040

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 1921 วันที่ 10 เมษายน 2560

97103 0041

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ มท 0211.2/ว 2054 วันที่ 19 เมายน 2560

97103 0042

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ มท 0211.2/ว 2132 วันที่ 21 เมษายน 2560 

97103 0043

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 2611 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

97103 0044

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 2830 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 

97103 0045

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 2923 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

97103 0046

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 3160 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 

97103 0047

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 3164 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 

97103 0048

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ มท 0211.2/ว 3362 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 

97103 0049

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ มท 0211.2/ว 10821 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 

97103 0050

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ มท 0211.2/ว 3849 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

97103 0051

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 4014 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 

97103 0052

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 4201 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

97103 0053

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 4405 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 

97103 0054

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 4548 วันที่ 15 สิงหาคม 2560

97103 0055

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ มท 0211.2/ว 4873 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 

 

5. ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

 

แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
97104 0056

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ มท 0211.2/ว 7097 วันที่ 18 ธันวาคม 2560

97104 0057

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ มท 0211.2/ว 02419 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

97104 0058 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ มท 0211.2/ว 2052 วันที่ 18 เมษายน 2561
97104 0059  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ มท 0211.2/ว 4930 วันที่ 7 กันยายน 2561

 

6. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

97104 0060 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ มท 0211.2/ว 0813 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
97104 0061 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ มท 0211.2/ว 1028 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

 

7. ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

     
     

 

8. ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)

97105 0062 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ มท 0211.2/ว 0813 วันที่ 9 เมษายน 2564